زیباترین معشوق

قطعه گمشده از پر پرواز کم است یازده بار شمردیم و یکی باز کم است این همه آب که جاریست نه اقیانوس است عرق شرم زمین است که سرباز کم است

خرداد 93
2 پست
تیر 88
1 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
9 پست